Welkom op Hoeselt Online

Uitzonderlijke sluitingsdag gemeentehuis

Op vrijdag 29 september zal het gemeentehuis uitzonderlijk gesloten zijn. Het gemeentebestuur organiseert die dag een teambuilding voor het administratief personeel.

Om iedereen de kans te geven aan deze activiteit mee te doen, zal het gemeentehuis die vrijdag gesloten blijven.

Voor alle andere gemeentelijke diensten gelden de gewone openingsuren.

Bekendmaking openbaar onderzoek | Voetwegen

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hoeselt brengt ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2017 betreffende de afschaffing van een deel voetweg nr. 79 en verlegging deel voetweg nr. 80 in de Atlas van de Buurtwegen Hoeselt, gelegen aan de Parkstraat.

Bekendmaking

PRUP "PRIORITAIR REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOESELT EN AANPASSING AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED BILZEN" TE HOESELT

Welke ontwikkelingen worden er gepland?

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaand regionaal bedrijventerrein “Hoeselt” te Hoeselt. Het bedrijventerrein is gelegen in het kleinstedelijk gebied en economisch knooppunt Bilzen.

Conform de bovenlokale structuurplannen en de provinciale beleidsvisie inzake de economische ontwikkeling van de provincie Limburg wordt in uitvoering van de taakstelling aan bedrijvigheid op drie plaatsen in Limburg prioritair ingezet op de uitbreiding van het areaal aan regionaal bedrijventerrein. Hoeselt is geselecteerd als één van de drie locaties. Het plangebied ligt in aansluiting met het bovenlokaal bedrijventerrein Hoeselt, net ten noorden van de dorpskern van Hoeselt, ten westen van de E313 en ten zuidwesten van de stedelijke kern Bilzen.


Bekendmaking

GEMEENTEBESTUUR HOESELT
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN CENTRUMONTWIKKELING
BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

Conform Art. 2.2.21. van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening brengt het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hoeselt ter kennis aan de bevolking, dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrumontwikkeling, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 22 juni 2017, ter inzage ligt op het gemeentehuis - dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt en dit gedurende een termijn van 60 dagen, hetzij van 13 juli 2017 tot en met 10 september 2017.

Sluitingsdagen

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten (bibliotheek, sport-, cultuur- en jeugddienst) zullen gesloten zijn op dinsdag 13 juni 2017 om alle personeelsleden de kans te geven om deel te nemen aan een teambuildingsactiviteit.

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op woensdag 21 juni 2017 wegens de jaarlijkse sportdag.

Bedankt voor uw begrip.

Spreekuren STEBO in juli en augustus

Omdat het gemeentehuis tijdens de maanden juli en augustus in de namiddag gesloten is, verhuist het spreekuur van Stebo gedurende deze maanden naar de voormiddag.
Elke 2de en 4de woensdag van de maand tussen 09u30 en 11u30.
Op woensdag 9 augustus is er geen spreekuur.

Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg.

Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2017 en sluit op 30 juli 2017.

Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel.

Meest kwetsbare waardevolle bossen

Op 16 mei 2017 startte het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart met 'meest kwetsbare waardevolle bossen'. Dit volgde uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 om uitvoering te geven aan artikel 90ter van het Bosdecreet.
De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart terug in te trekken. Het openbaar onderzoek wordt dan ook stopgezet.

Voorintekenen op "Haspengouw in historisch perspectief"

Het najaar van 2017 brengt de vijfde en wellicht ook laatste Haspengouw-monografie van auteur-geograaf Pierre Diriksen met zich mee. De titel luidt: "Haspengouw in historisch perspectief".

Technische dienst en recyclagepark uitzonderlijk gesloten

Op donderdag 18 mei zullen de technische dienst en het recyclagepark uitzonderlijk gesloten zijn om alle personeelsleden de kans te geven deel ten nemen aan een teambuildingsactiviteit.

Dank voor uw begrip.

archief